Skolans styrdokument

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen står det en hel del om hur föräldrarna ska göras delaktiga och hur samarbetet med föräldrarna är en viktig del av skolans verksamhet. Föräldrarna ansvarar i första hand för barnets fostran och bär ansvaret för att läroplikten fullföljs. Det är skolan som ansvarar för att skapa förutsättningarna för ett fungerande samarbete. Här nedan har vi samlat läroplanstexter som berör förädrasamarbetet.

Skolan ska stödja hemmens fostrande uppgift och svara för elevens undervisning och fostran i skolan.

Läroplanen 2016

Ur läroplanen 2016

  • Utgångspunkter för samarbetet är förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt.
  • I samarbetet ska familjernas mångfald samt behov av information och stöd beaktas.
  • För ett lyckat samarbete förutsätts att skolans personal är aktiv och har personlig kontakt med vårdnadshavarna och att kommunikationen i övrigt är mångsidig.
  • Det är viktigt med uppmuntrande meddelanden som beskriver elevens lärande och utveckling i positiva ordalag.
  • Utöver personliga möten och gruppmöten ska även informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i samarbetet.
  • Vårdnadshavarna ska ges möjligheter att tillsammans med skolans personal och elever bekanta sig med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete.
  • En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete.
  • Samarbete mellan hem och skola ska ske såväl på kollektiv nivå som på individnivå
  • Nätverk bland föräldrarna och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans arbete.

 

För att föräldrar ska få en inblick i skolans verksamhet, känna till vilket stöd deras barn har rätt att få osv, måste föräldrarna ges möjlighet att få en inblick i vad som står i styrdokumenten, höra vad som styr verksamheten och vilka målsättningarna är. Det räcker inte med att hänvisa till att information finns på skolans webbsida. Vill skolan ge föräldrarna en möjlighet att känna sig delaktiga måste t.ex. läroplanen, värdegrunden och den gemensamma elevvården öppnas upp och diskuteras med föräldrarna.
Vi har skapat en hel del material som riktar sig till föräldrar och som kan användas som underlag för sådana diskussioner. Allt vårt material går att länka till, laddas ner och i många fall också beställas till föräldrarna.