Föräldramöten

Skolan och hemmet delar ett ansvar för barnen och ansvarsfördelningen bygger på ömsesidig tillit.

Det bästa sättet att skapa tillit är att ordna regelbundna träffar där föräldrar och lärare får bli bekanta med varandra, gärna under ledigare former.

Första steget när du planerar ett föräldramöte är att fundera på syftet. Samlar du föräldrarna för att ge information, vill du jobba på förtroendet och relationen mellan hemmet och skolan eller vill du göra föräldrar delaktiga genom att ge dem en möjlighet att komma med åsikter eller förslag?
Att ha för många syften under samma möte leder lätt till att det blir så mycket som ska gås igenom att det inte finns någon tid för reflektion eller till att lyssna in föräldrarna. Fokusera hellre på ett syfte och uttala det också i inbjudan.

Istället för att ha ett långt möte i början av hösten kan man ha flera kortare möten under läsåret. Det var också ett önskemål som föräldrarna uttryckte i Hem och Skolas stora enkätundersökning Föräldrabarometern.

Informationsmöten och föreläsarkvällar kan ordnas gemensamma för hela skolan, men när det kommer till klassvisa möten måste det ges möjlighet för föräldrar som har flera barn i samma skola att delta i varje barns klassmöte. Därför rekommenderar vi att skolan ordnar infomöten separat och att skolans klassvisa mötena sprids ut över flera dagar eller veckor.

Förutsättningar för en lyckad kväll

God planering. Tänk på syftet! När det är klart vad som är syftet och målsättningen med träffen går det också lättare att formulera det i inbjudan.

Information i tillräckligt god tid. Skicka ut datum för läsårets alla föräldramöten redan på hösten. Använd alla olika kanaler för att bjuda in föräldrarna. Tänk på att alla föräldrar inte läser Wilma.

Ett gott och inkluderande värdskap. Utnyttja tillfället till att bygga på relationen.

Uppmärksamma de föräldrar som inte kan delta. Alla föräldrar har av olika orsaker inte möjlighet att delta i mötet. Skriv en sammanfattning av det viktigaste som diskuterades och skicka ut det till alla föräldrar.

tips

  • Förmedla att du som lärare ser föräldrarna som resurs.
  • Sträva till att föräldramötet blir interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.
  • Låt föräldrarna uttala förväntningar på hur de vill att kontakten mellan hem och skola ska skötas. Som lärare får du gärna också uttala förväntningar på föräldrarna. De är oftast de outtalade förväntningarna som ställer till problem.
  • Om klassen har klassföräldrar, planera då med dem en årsklocka för olika aktiviteter i klassen.