Föräldramöten

Skolan och hemmet delar ett ansvar för barnen och för att ansvarsfördelningen ska fungera behövs ömsesidig tillit.

Det bästa sättet att skapa tillit är att ordna regelbundna träffar under vilka föräldrar och lärare, gärna också under ledigare former, får bli bekanta med varandra.

Föräldramöten/föräldrakvällar kan ordnas av olika syften. Det allra första rektorn och lärarna ska göra när en föräldrakväll planeras, är att fundera på syftet. Handlar det om att delge information, om att ska göra föräldrarna delaktiga i skolans verksamhet på olika sätt, om att bygga på förtroendet?
Man bör inte har många syften för samma möte, utan fokusera på ett.
Istället för att ha ett långt möte i början av hösten kan man ha flera kortare möten under läsåret.

Informationsmöten och föreläsarkvällar kan ordnas gemensamma för hela skolan, men när det kommer till klassvisa möten måste det finnas möjlighet för föräldrar som har flera barn i samma skola att delta i varje barns klassmöte. Därför rekommenderar vi att skolan ordnar infomöten separat från klassvisa möten som kan spridas ut över flera dagar eller veckor.

Förutsättningar för en lyckad kväll

God planering. Tänk på syftet! När det är klart vad som är målsättningen med träffen går det också lättare att formulera det i inbjudan.

Information i tillräckligt god tid. Skicka ut datum för läsårets alla föräldramöten redan på hösten. Använd alla olika kanaler för att bjuda in föräldrarna. Tänk på att alla föräldrar inte läser Wilma.

Ett gott och inkluderande värdskap. Utnyttja tillfället till att bygga på relationen.

Uppmärksamma de föräldrar som inte kan delta. Alla föräldrar har av olika orsaker inte möjlighet att delta i mötet. Skriv en sammanfattning av det viktigaste som diskuterades och skicka ut det till alla föräldrar.

tips

  • Förmedla att du som lärare ser föräldrarna som resurs.
  • Sträva till att föräldramötet blir interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.
  • Låt föräldrarna uttala förväntningar på hur de vill att kontakten mellan hem och skola ska skötas. Som lärare får du gärna också uttala förväntningar på föräldrarna. De är oftast de outtalade förväntningarna som ställer till problem.
  • Om klassen har klassföräldrar, planera då med dem en årsklocka för olika aktiviteter i klassen.