Föräldrastöd

Vi ordnar kamratstödsgrupper för föräldrar med annan kultur- eller språkbakgrund för att öka föräldrarnas delaktighet i skolan. Diskussionsträffarna är uppbyggda kring ett tema och man jobbar i grupp för att stärka deltagarnas handlingskraft med utgångspunkt i deras egen erfarenhet.

Skolan är den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga. Föräldrarnas egen anpassning till den nya kulturen är en aspekt som kan påverka kontakten med skolan. Även skolans personal kan behöva känna till den integrationsprocess som föräldrarna går igenom och hur den kan påverka föräldrarna på olika sätt.

Genom att diskutera i grupp på sitt eget modersmål får deltagarna kunskap och insikt som kan stötta dem i deras nya liv. Skolan har möjlighet att få nya metoder att nå invandraföräldrar och ge dem verktyg för att stöda sina barns skolgång och lärande.

Gruppen leds av en förälder som har samma språkliga och kulturella bakgrund som deltagarna. Föräldern kan via sin kulturella bakgrund och sina personliga erfarenheter känna igen många av de situationer och utmaningar som gruppdeltagarna upplever. För deltagarna i gruppen ger det en särskild trygghet och tillit att föräldern har personliga erfarenheter som liknar deras. Under kursens gång finns även någon från projektet och vid behov en tolk med.


This image has an empty alt attribute; its file name is närpes_föräldrastödsgrupp-1024x547.jpg
Bild från gruppmöte i Närpes.

Gruppen träffas en gång i veckan. Varje träff varar ca 2 timmar. Varje gruppmöte har ett avgränsat tema. Exempel på teman:

  • Skolan i Finland
  • Livet mellan två världar; att vara förälder i ett främmande land
  • Kultur och normer
  • Socialt nätverk – föräldrar som brobyggare

Mer info: Projektledare Petra Högnäs, petra@hemochskola.fi, +358 40 090 5715