Varje förälder

Målsättningen med projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) är att främja varje förälders möjlighet att vara ett stöd i sitt barns lärande och skolgång. Projektet riktar sig till både föräldrar och daghems- och skolpersonal. Den största enskilda faktorn för barns trivsel och skolframgång är föräldrars delaktighet och engagemang. Målet är därför att öka kunskapen och medvetenhet om hur föräldrars engagemang inverkar på såväl barnens skolframgång som på barnens välbefinnande i skolan. Vi vill även öka mångfalden av verksamhetsformer för samarbete mellan hemmen och daghemmen/skolorna så att fler föräldrar känner sig manade och bekväma att delta. Inom projektet kommer vi att samarbeta med daghem, grundskolor och Hem och Skola -föreningar i Österbotten.


Vi jobbar med projektet – ta gärna kontakt!

Linda Björkgård
projektplanerare
linda@hemochskola.fi
Tfn 046 922 11 12

Petra Högnäs
projektledare
petra@hemochskola.fi
Tfn 040 090 57 15


Samarbetspartners är Folkhälsans Förbund r.f. och Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Projektet genomförs med finansiering av STEA och pågår under tiden 2018 – 2021.