61047.jpg

Mobbning berör alla i dagisgruppen/Dagisspecial 2017

För att förebygga mobbning kan föräldrar lära känna dagisgruppens alla barn och deras föräldrar, då är det lättare att ta kontakt och lösa konflikter innan det eskalerar till mobbning, säger experter.

Maria Stoor-Grenner och kollegerna Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser och Annika Heikkilä vid Folkhälsan är Förbundet Hem och Skolas föreläsare kring temat Trygga relationer på dagis.

Folkhälsan har under många år jobbat med att förebygga mobbning på daghem. Startskottet var en omfattande kartläggning bland daghemsbarn, föräldrar och pedagoger som Folkhälsan gjorde 2009 tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund. Det visade sig att mobbning är ganska vanligt förekommande bland småbarn. Barnen hade redan vid 3 års ålder en god uppfattning om gruppens sociala relationer och kunde beskriva mobbningssitua-tioner. 

– Vi märkte att det fanns ett stort behov av mobbningsförebyggande arbete på daghem, säger Maria Stoor-Grenner som genomförde undersökningen tillsammans med Laura Repo, som senare disputerade till pedagogie doktor i ämnet och i dag utbildar småbarnspedagoger.

Träning i kompiskunskaper

Barn i dagisåldern övar sig ännu på att skapa och upprätthålla kompisrelationer och behöver vuxnas hjälp särskilt när det uppstår problem i samspelet. Både Maria Stor-Grenner och Laura Repo är väldigt tydliga med att vuxna inte ska vänta med att ingripa tills det blir mobbning då en konflikt mellan barn börjar.

Alla barnen har en roll i en mobbnings-situation på dagis, inte enbart den som mobbar och den som mobbas. Mobbningen berör därför hela gruppen.

– Den kanske mest alarmerande rollen är mobbar-offerrollen, alltså att samma barn både mobbar och blir mobbat, säger Maria Stoor-Grenner.

Laura Repo tycker att de vuxnas attityd kunde bli bättre.

– Vi har en uteslutande kultur, som både är självisk och på sikt leder till ensamhet och depressioner. Om någon betett sig dumt, är det inte ovanligt att säga åt barnet att ”du behöver inte vara med den personen”, vilket är helt fel.

Mobbning härstammar ofta från en känsla av utanförskap.

– Är man osäker på sin plats i gruppen stärker man sin ställning genom att mobba eller bete sig störande i brist på andra, bättre sätt. Situationen förbättras inte av att den som bråkar utesluts. Barn kan lära sig att umgås med andra utan att såra enbart genom att få träna på det, säger Laura Repo och tillägger:

– Ingen får lämnas utanför, men om ditt barn är rädd för ett annat barn måste man tillsammans hitta ett sätt att umgås så att alla mår bra och känner sig trygga.

Forskningen är oense om när empatiutvecklingen sker, men även för riktigt små barn är det viktigt att medvetandegöra att handlingar kan skada och såra.

– Stämpla inte barnet till exempel genom att kalla det mobbare. Prata i stället om den konkreta handlingen. Om barnet till exempel kallat ett annat barn vid ett öknamn kan man säga: ”Jag tycker inte om att du kallade Pelle xx, han blev ledsen”, säger Maria Stoor-Grenner.

Vad är mobbning?

Mobbning har många former – verbala, psykiska eller fysiska. Karaktäristiskt för mobbning är en obalans i maktförhållanden, att det negativa beteendet upprepas och att den negativa handlingen är medveten, säger Maria Stoor-Grenner.

– Den subjektiva upplevelsen är alltid viktig, eftersom vi reagerar och upplever saker olika. En del barn skakar lätt av sig en negativ upplevelse, andra upplever situationen djupare.

Den vanligaste mobbningsformen på dagis är uteslutning, att inte få vara med i leken.

– Mobbning kan också vara att lekens regler manipuleras så att det drabbar den mobbade eller att det alltid är samma utdelade roller i leken så att någon inte är på samma nivå som de andra.

Maria ger rådet att öva på samspelsfärdigheterna och på att sätta gränser, men att också att ge plats för andra.

– Man kan förklara för barnet att hen inte måste vara familjens hund i leken varje gång.

Impulskontroll och empati är också två viktiga färdigheter att träna på.

Att ingripa som förälder

Mobbning handlar om mönster.

– Det är viktigt att bryta mönstret, att skapa ett sådant klimat i barngruppen att alla vet vad de ska göra om någon mobbas. Att det inte är okej att gå med i mobbningen, att man ska berätta om mobbningen för en vuxen, säger Maria Stoor-Grenner.

Om ditt barn berättar om mobbning, låt barnet berätta utan att döma eller avbryta och ta det som sägs på allvar. Även om man blir upprörd ska man undvika att gå i gång framför barnet. Säg att det var fint och modigt att hen berättade om mobbningen.

– Gå inte bakom ryggen på barnet och utred inte heller mobbningen offentligt. Berätta för barnet vad du tänker göra, till exempel att du ska prata om det här med dagispedagogen eller med ett inblandat barns förälder. Kom också ihåg att följa upp hur det går.

Om det är ditt barn som blir mobbat, signalera tydligt att det inte är barnets fel och att du kommer att hjälpa barnet så mobbningen upphör. Om det är ditt barn som mobbar, bli inte arg och skäll ut barnet utan skilj på barnet och handlingen.

– Syftet är ju att återknyta relationen mellan barnen, inte att straffa. Hårda bestraffningsmetoder leder ingen vart. Ofta förstår småbarn inte att deras handlingar sårat djupt. Prata tillsammans igenom situationen och fundera på hur barnet ska gottgöra sina handlingar, erbjud dig att hjälpa barnet, säger Maria Stoor-Grenner.

Mobbning är ett känsligt ämne. De flesta har varit med om att någon mobbas och det kan vara svårt att prata om mobbningssituationer på dagis med de andra barnens föräldrar. 

– Man ska föra mobbning på tal sensitivt, inte i anklagande ton. Situationer kan tolkas olika, det är svårt att nå en objektiv sanning och det är därför ofta bättre att tala om den konkreta handlingen, säger Laura Repo.

Text och foto: Anna Kujala

 

Tips

Så här kan föräldrar förebygga mobbning på dagis:

Signalera att alla barn i gruppen är viktiga, lär dig barnens namn.

Lär känna de andra föräldrarna.

Delta i samarbetet med daghemmet, till exempel föräldramöten.

Följ med och stöd ditt barns lekar på fritiden.

Bjud hem olika barn i gruppen.

Tänk på hur du själv pratar om andra människor i barnets närvaro, du är den viktigaste rollmodellen.

Prata med ditt barn om kamratrelationer, vad som har hänt på dagiset under dagen och vem barnet lekt /inte lekt med.

Hjälp barnet att lösa konflikter innan det blir mobbning.

Läs böcker och se på filmer som handlar om vänskap och utanförskap.

Tipsen baserar sig på Folkhälsans föreläsningsmaterial.

62596_t.jpg

Ledare: Lång väg att gå efter #metoo Nr 1/2018

Många människor har gått omkring och burit på en hemlighet. En gammal oförrätt som legat i minnets dunkla vrå och gnagt på självkänslan, på självbilden. Var det mitt fel? Kunde jag ha undvikit det? Varför jag?Läs mera »
62595_t.jpg

Kolumn: Tidning för alla åldrar Nr 1/2018

Ett tema för årets första nummer av den här tidningen brukar vara ungas val efter grundskolan. Den här gången blev det inte så, vi har valt att bland annat fokusera på efterdyningarna av #metoo- och #dammenbrister-kampanjerna, ett tema som vi inte kan ignorera. Läs mera »
62593_t.jpg

Kunskap kan skydda mot övergrepp Nr 1/2018

Efter #dammenbrister och #metoo-kampanjerna var det många skolor som hörde av sig till experterna Malin Gustavsson och Suss Åhman. Barn och unga behöver få kunskap om sexuella trakasserier, och om vad som är rätt och fel, också riktigt små barn.Läs mera »
62592_t.jpg

Börja prata om sexuella trakasserier tidigare Nr 1/2018

Det är bra att #metoo skapat uppmärksamhet kring viktiga frågor, säger studerande och lärare vid Ålands lyceum. Där har man i år lyft upp sexuella kränkningar mer än vanligt inom ramen för kursen i hälsokunskap. Läs mera »
62591_t.jpg

Teaterpedagoger inspirerades av #metoo Nr 1/2018

Efter #metoo-kampanjen bestämde sig teaterpedagogerna på Wasa Teater för att göra något konkret för att uppnå förändring. Resultatet blev ett studiematerial för för barn och unga.Läs mera »
62590_t.jpg

Elever lär sig rädda liv Nr 1/2018

Tryckförband, stabilt sidoläge, medvetslöshet och krampanfall, det hinner hända mycket under en lektion i första hjälpen. Rätt attityd och grundläggande kunskaper kan rädda liv. Läs mera »
62589_t.jpg

Ett skrivande utan gränser – och utan pengar Nr 1/2018

Att vara kritikerrosad och prisbelönt författare är ingen garanti för ett flott leverne. Utan sociala skyddsnät och med månadsinkomster som ofta är lägre än ett kassabiträdes, är det en utmaning att försörja två barn. Men Johanna Holmström har prioriterat någonting långt viktigare: tid.Läs mera »
62588_t.jpg

Föräldrar efterlyser kamratstöd Nr 1/2018

Var femte Kimitoungdom dricker sig full minst en gång per månad, visar en hälsoenkät. Nu söker föräldrarna stöd av varandra för att få bukt med alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.Läs mera »
62587_t.jpg

”Våga vara tydlig gällande alkohol” Nr 1/2018

En av Hem och Skolas nya föreläsare, Anne Ahlefelt, föreläser om rusmedel. Hon har lång erfarenhet av att prata med föräldrar, elever och lärare om ämnet, och hon uppmanar föräldrar att vara tydliga och sätta gränser i frågan.Läs mera »
62586_t.jpg

Kolumn: Talkoandan är död – länge leve talkot! Nr 1/2018

Ett av de vackraste orden jag vet på finska är talkoot. Talkoot definieras i ordboken som ”kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, johon tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys”. Alltså ett oavlönat tillfälle där en grupp människor arbetar mot ett gemensamt mål. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.