Modellprotokoll

Konstituerande möte

MODELLPROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA I CENTRALSKOLAN rf

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 13.9.201__ Centralskolan
Tid: 19.00-20.00.

Närvarande: Sven Johansson (ordförande), Gun Andersson, Johan Grönholm, Margareta Svensson och Carola Söderlund.

1 § Mötet öppnas
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 § Val
a) Till viceordförande valdes Carola Söderlund
b) Till kassör valdes Margareta Svensson (nyval).
c) Till sekreterare valdes Gun Andersson.
d) Till huvudklassombud valdes Johan Grönholm.

3 § Namntecknare
Beslöts att Sven Johansson tillsammans med Gun Andersson har rätt att teckna föreningens namn.

4 § Dispositionsrätt till föreningens konto
Föreningens kassör Margareta Svensson har rätt att använda föreningens konto Bank 2222- 2290.

5 § …..

6 § …..

7 § Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Underskrifter

SJ, ordförande GA, sekreterare

______________________________________________________________________________

STYRELSEMÖTE

MODELLPROTOKOLL
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA I CENTRALSKOLAN rf

STYRELSEMÖTE 19.1. 201_ i Centralskolan
Tid: 19.00-21.15

Närvarande: Sven Johansson (ordförande), Johan Grönholm, Margareta Svensson, Carola Söderlund och Gun Andersson (sekreterare).

1 § Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 § Mötets beslutförhet och föredragningslista
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Föredragningslistan godkändes.

3 § Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 24.11. 200_ godkändes.

4 § Föreningens ekonomi – inkassering av medlemsavgifter
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Saldot är nu 6.048,30 euro. Inkassering av medlemsavgiften pågår. Endast två klasser har hittills ansökt om klassbidrag.

5 § Verksamhet under våren
Gun Andersson föreslog ett föräldramöte i mars om “En kvart om dagen”.
Foldern beställs från förbundets kansli i 30 ex.
Försäljningsdagen för sportutrustning m.m. bestämdes till 9.4.

6 § Anmälningsärenden
a) En programkväll om ²Hjälp ditt barn att säga nej² hölls 9.11.200_ med Kaj-Mikael Wredlund som föreläsare. Tillställningen var välbesökt och diskussionen blev givande. Radion sände ett inslag från mötet.
b) Den traditionella köp- och säljdagen hade förlagts till 9.12.200_ med Johan Grönholm som samordnare. Nettot blev ca 200 euro.

7 § Information från förbundet
Förbundets årsmöte hålls 15.3.201_ i Åbo. Beslöts att 2 representanter, Sven Johansson och Gun Andersson, deltar.

8 § Datum för följande möte
Beslöts att följande möte hålls i Centralskolan tisdagen 6.2. kl 19.00.

9 § Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Underskrifter
ordförande sekreterare