Modellprotokoll

Konstituerande möte

MODELLPROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA I CENTRALSKOLAN rf

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 13.9.2020 Centralskolan
Tid: 19.00-20.00.

Närvarande: Sven Johansson (ordförande), Gun Andersson, Johan Grönholm, Margareta Svensson och Carola Söderlund.

1 § Mötet öppnas
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 § Val
a) Till viceordförande valdes Carola Söderlund
b) Till kassör valdes Margareta Svensson (nyval).
c) Till sekreterare valdes Gun Andersson.
d) Till huvudklassombud valdes Johan Grönholm.

3 § Namntecknare
Beslöts att Sven Johansson tillsammans med Gun Andersson har rätt att teckna föreningens namn.

4 § Dispositionsrätt till föreningens konto
Föreningens kassör Margareta Svensson har rätt att använda föreningens konto Bank 2222- 2290.

5 § …..

6 § …..

7 § Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Underskrifter

SJ, ordförande GA, sekreterare

______________________________________________________________________________

STYRELSEMÖTE

MODELLPROTOKOLL
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA I CENTRALSKOLAN rf

STYRELSEMÖTE 19.1. 2021 i Centralskolan
Tid: 19.00-21.15

Närvarande: Sven Johansson (ordförande), Johan Grönholm, Margareta Svensson, Carola Söderlund och Gun Andersson (sekreterare).

1 § Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 § Mötets beslutförhet och föredragningslista
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Föredragningslistan godkändes.

3 § Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 24.11. 2020 godkändes.

4 § Föreningens ekonomi – inkassering av medlemsavgifter
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Saldot är nu 6.048,30 euro. Inkassering av medlemsavgiften pågår. Endast två klasser har hittills ansökt om klassbidrag.

5 § Verksamhet under våren
Gun Andersson föreslog ett föräldramöte i mars om “En kvart om dagen”. Foldern beställs från förbundets kansli i 30 ex.
Försäljningsdagen för sportutrustning m.m. bestämdes till 9.4.

6 § Anmälningsärenden
a) En programkväll om “Hjälp ditt barn att säga nej” hölls 9.11.2020 med Clas Johansson som föreläsare. Tillställningen var välbesökt och diskussionen blev givande. Radion sände ett inslag från mötet.
b) Den traditionella köp- och säljdagen hade förlagts till 9.12.2020 med Johan Grönholm som samordnare. Nettot blev ca 200 euro.

7 § Information från förbundet
Förbundets årsmöte hålls 15.3.2021 i Åbo. Beslöts att 2 representanter, Sven Johansson och Gun Andersson, deltar.

8 § Datum för följande möte
Beslöts att följande möte hålls i Centralskolan tisdagen 6.2. kl 19.00.

9 § Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Underskrifter
ordförande sekreterare