Föreningen i coronatider

Föreningens evenemang
Det här läsåret behövs det både kreativitet och flexibilitet för att skapa en meningsfull föreningsverksamhet. Då vi lever i ovissa tider så är det viktigt att beslut om större evenemang fattas i samarbete med skolan eller dagis. Hur ser anvisningarna om coronapandemin ut nationellt och lokalt? Kanske föreningen kan testa på helt nya aktiviteter och pröva arrangera program utomhus i en större grad än tidigare? Evenemang och träffar kan också ordnas på andra ställen än i skolans eller dagisets utrymmen om det är smidigare och mera ändamålsenligt. Finns det intresse att skapa gemensamma aktiviteter också online?

Här finns TIPS OCH IDÉER som föreningsaktiva kommit med i samband med workshops med temat “Meningen med föreningen i coronatider” under höstterminen 2020.

Gällande klubbverksamhet så krävs nu smidiga och kanske anpassade lösningar. Hoppas att klubbverksamhet också i år kan arrangeras av föräldraföreningen, aktörer inom tredje sektorn eller av skolan själv. Klubbarna erbjuder elever en meningsfull fritidsverksamhet och då den ordnas i skolans utrymmen är den ofta kostnadsfri eller förmånlig. Klubbverksamheten som är knuten till skolan är viktig för elever och kan vara den enda hobbyverksamhet som barnet eller den unga har.

Hem och Skolas föreläsarnätverk
Kolla in de rubriker som Hem och Skolas föreläsare erbjuder. De kan anlitas i vanlig ordning, men det är viktigt att stämma av med skola eller dagis ifall föräldrakvällen ordnas där. Föreningen som står som arrangör för evenemanget håller sig uppdaterad om gällande coronarestriktioner. Största delen av föreläsarna erbjuder också online-föreläsningar (de är särskilt markerade i förteckningen över föreläsarna). Om ni föredrar en online-föreläsning så väljer och administrerar föreningen den tekniska plattformen inför och under föreläsningen.

Kolla upp Föreningsresursen!
På webbplatsen foreningsresursen.fi finns samlad information på svenska om föreningsfrågor i coronatider.

Föreningsmöte
Frågan om hur ordna föreningsmöten (som ofta kallas årsmöten) i coronatider kan på sina håll kräva nytänk både när det gäller VAR och HUR de ordnas. Då man väljer att ordna ett fysiskt möte så är det naturligtvis viktigt att beakta rådande coronarestriktioner. Riksdagen har fattat beslut om att föreningar kan hålla digitala möten t.o.m. 30.6.2022 trots att sättet att mötas inte finns inskrivet i föreningens stadgar.

Styrelsemöte
Arrangera styrelsemöten enligt det som ni tycker att är lämpligast. Fysiska möten, under vilka anvisningar om coronabegränsningar iakttas, eller digitala möten fungerar bra. Föreningsstyrelser kan hålla digitala möten trots att det inte står inskrivet i stadgarna.

Kommunikation
Ifall en del av de vanliga föräldramötena ersätts med digitala möten så försvinner också föreningars möjlighet att informera om verksamheten på plats. Ta upp frågan med skola/dagis och be att föreningen får presentera sin verksamhet i samband digitala föräldramöten.

Fundera hur föreningen kommunicerar med föräldrar så att de som är intresserade av att bli föreningsaktiva eller klass/kontaktföräldrar vet vad olika uppdrag innebär och vilka personer de skall kontakta för mera information. Rekryteringen av nya styrelsemedlemmar kräver mera planering och eftertanke från föreningens sida ifall man inte har möjlighet att mötas under vanliga föräldramöten. Här lite tips: