Föreläsare / övriga organisationer

Övriga organisationer

Vi vill gärna tipsa om de här intressanta föreläsningarna som arrangeras i andra organisationers regi. Kontakta dem för att få veta mera om pris m.m.

Fri från narkotika, Gunilla Grönlund – Den maktlösa kampen.
Gunilla är en helt vanlig trebarnsmamma. Det som skiljer henne från andra mammor är det som hände den där dagen, 11 februari 2007, när hennes mellanbarn Linda, då knappt 20 år, valde att ta sitt liv som en följd av ett långvarigt drogmissbruk. I dag ägnar Gunilla Grönlund stora delar av sin fritid till att arbeta med drogförebyggande arbete inom föreningen Fri från narkotika på Åland och föreläser för unga och vuxna om hur familjen drabbas av ett missbruk och hur det är att förlora ett barn.
I filmen ”Den maktlösa kampen” får vi följa familjens kamp mot missbruket, och ta del av hur ett missbruk påverkar dem som står bredvid. “Kontaktuppgifter : Mail: gunillag@aland.net tel: 0457-3428586

Lärum: Inklusion – vad betyder det?
Personer med funktionsnedsättning har rätt att få undervisning inom den allmänna undervisningen jämlikt med andra.Lärum erbjuder en föreläsning som förklarar tanken om inklusion och vad det idag betyder för skolor och andra inlärningsmiljöer. Inklusion är en gemensam sak för alla elever, lärare, personal och familjer i en skola. Vad är fördelarna med inklusion? Hur kan du som förälder bidra till en inkluderande skola?
Mera information: Fredrika Nyqvist i Vasa, 050 360 21 68 eller www.larum.fi

Regnbågsankan – om sexuell mångfald
Sakkunniga från Regnbågsankan rf föreläser och drar workshops om sexuell mångfald och könsuttryck. Föreläsningen kan innehålla basfakta om sexuell läggning och könsminoriteter, eller fördjupa sig i t.ex. vardagen i skolan eller i en viss yrkesgrupp. Regnbågsankan erbjuder också kombinerade skolbesök där elevgruppen får basfakta och höra en personlig berättelse. Förfrågningar riktas till regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Erfarenhetstalare från föreningen Steg för steg
En erfarenhetstalare är en person med utvecklingsstörning som kan besöka skolor eller föreningar och hålla en presentation om sitt liv och sina erfarenheter av att ha en funktionsnedsättning. Många av våra erfarenhetstalare har upplevt mobbning under sin skoltid och kan prata om temat och sprida information om hur personer med funktionsnedsättning vill bli bemötta. En erfarenhetstalare kan hålla en presentation på 45 minuter i skolklass eller en hem och skola-förening. En erfarenhetstalare passar även bra till en temadag eller till ett s.k. ”levande bibliotek”. Priset är 50 euro per uppdrag. Vi har erfarenhetstalare runt hela Svenskfinland. Mer information finns på vår hemsida: www.stegforsteg.fi

Ätstörningscentrum
Julia Backman och Ira Zetterborg är båda sjukskötare med flera års erfarenhet av ätstörningsvård på Ätstörningscentrum i Helsingfors.
Tack vare ett pågående projekt i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne kan vi erbjuda kostnadsfria ätstörningsföreläsningar.
Innehållet omfattar första varningstecken på en ätstörning, kort beskrivning av ätstörningarna och tips på hur man kan gå till väga om man misstänker att en familjemedlem lider av en ätstörning. Problem med ätande är vanligt förekommande bland både pojkar och flickor och det är därför viktigt att föräldrarna känner till tidiga tecken på ätstörningar. Ett snabbt ingripande hindrar nämligen ätstörningen från att förvärras. Tack vare projektet kan vi även erbjuda tre kostnadsfria besök hos en ätstörningsspecialist eller näringsterapeut.
Besök oss gärna på Facebook (Syömishäiriökeskus)och på Ätstörningscentrums blogg (http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/)

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
EHYT erbjuder förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran i form av lektioner, föräldrakvällar och personalmöten. Verksamheten riktar sig till grundskolan. Ska vi snacka? och HUBU -metoderna ger underlag till diskussioner kring rusmedel och Spelkunskap öppnar upp myter och fakta kring digitalt spelande. Hur kan man undvika nackdelar då man spelar och vad skall man tänka om rusmedel överlag? För mer information och bokningar kontakta Katarina eller Annukka e-post: katarina.rehnstrom@ehyt.fi (rusmedelsförebyggande arbete), annukka.saltin@ehyt.fi (digitalt spelande, Spelkunskap)
www.ehyt.fi/sv www.spelkunskap.fi

Hur det är att vara synskadad
Förbundet Finlands Svenska Synskadade har ett nätverk med informatörer i hela Svenskfinland. Informationschef Tfn 09-6962 3013 eller e-post info(at)fss.fi

Finlandssvenska teckenspråkiga
Vill ni vet om mera om döva, teckenspråk och hur man använder teckenspråkstolk så kan ni kontakta Finlandssvenska teckenspråkiga www.dova.fi, e-post: info(at)dova.fi

Nykterhetsförbundet hälsa  och trafik
erbjuder rusmedelsförebyggande föräldrakvällar, skolningar och föreläsningar. Vi utgår från de evidensbaserade metoderna i den nya finländska PEPP-modellen. Metoderna i PEPP är lätta att använda och bygger på forskning om vad som är effektivt. Utöver idéer till rusmedelsfostran innehåller PEPP också uppgifter och övningar som tränar upp barnets sociala och känslomässiga färdigheter. Ni kan boka in en PEPP föräldrakväll genom att kontakta oss via: info@nykter.fi
Jobbar du på skolan och är intresserad av att ta i bruk PEPP-modellen? Boka en kurs för skolpersonalen där vi tillsammans kartlägger skolans behov och gör upp en konkret plan för ert rusmedelsförebyggande arbete. PEPP-modellen riktar sig till grundskolans årskurser 3–9 och till andra stadiets läroanstalter. Läs mera om PEPP och vad PEPP-kursen innehåller på www.pepp.fi eller kontakta oss på info@nykter.fi 

Lättläst för barn och unga
En lättläst bok har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild. Internationella undersökningar som PISA slår fast att allt fler elever är svaga läsare. Lättläst är ett sätt att träna upp läsförmågan. En del barn har också sådana lässvårigheter att lättlästa texter är deras enda möjlighet till läsning. LL-Center informerar om lättlästa böcker. Vi ställer gärna upp med bokbord och information i skolorna i samband med föräldrakvällar och liknande evenemang.
Kontakt: ll-center@fduv.fi, 09-434 236 27