Vanliga frågor

Verksamhetens mål:

Verksamhetens mål är att utbilda föräldramentorer som kan vara ett stöd för föräldrar som upplever ett behov av stöd i sitt skolföräldraskap, erbjuda föräldrar möjlighet att få en mentor i antingen par eller smågrupp, ordna tematräffar som handlar om hur föräldrar kan stödja sitt barns lärande och skolgång, erbjuda skolpersonal utbildning i betydelsen av gemenskap mellan föräldrar på skolnivå, inspirera till aktiviteter i skolan som främjar gemenskapen bland föräldrar och skapa möjlighet för föräldrar och föräldraföreningar att skapa nätverk och erbjuda kamratstöd åt varandra.

Verksamheten inom programmet Föräldramentor i skolan kompletterar föräldraföreningsverksamheten och har ett starkare fokus på föräldrarna. Verksamheten ämnar stärka föräldrar känsla av sammanhang.

Tidsramar för programmet:

Programmet utförs under ett helt skolår, det vill säga hösttermin augusti-december och vårtermin januari-maj.

Kostnader & ersättning för skolan/föreningen:

Programmet är kostnadsfritt att delta i.

Var ordnas utbildningarna/fortbildningarna:

Fortbildningar och utbildningar ordnas antingen fysiskt på plats i kommunen skolan ligger i eller på digitala plattformar.

Hur kan man komma med?

Anmälningar till att bli föräldramentor: Bli föräldramentor – Anmälan

Anmälningar till att få en föräldramentor: Få en föräldramentor – Anmälan