Distans 16.3-13.5.2020

Samarbete mellan hemmet och skolan i tider för distansundervisning – Hem och Skolas hälsning 26.3.2020


Distansundervisningen har kommit väl i gång i landet. Tack till alla involverade lärare! Ett varmt tack riktas också till alla föräldrar som i den här krävande situationen stöder sina barns lärande i hemmen. Samarbete mellan skolan och hemmen behövs alldeles särskilt i utmanande tider. Det är viktigt att kommunicera hur och när skolan håller kontakt med föräldrarna under tiden för distansundervisning.
Barnens situation varierar mycket i hemmiljö. Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola känner oro för de barn och unga som nu p.g.a. distansundervisningen blir utan stöd i hemmen. Vi uppmanar därför alla lärare att hålla regelbunden kontakt med alla familjer.


Fem tips för lärare att hålla kontakten med hemmen:
1.Det bra att hålla tät kontakt med barnen och familjerna medan distansundervisningen pågår.

2.Kontakta regelbundet dina elevers familjer under veckan och hör dig för hur distansundervisningen fungerar. Då blir du varse om vilka barn och familjer som behöver mera stöd.Håll tätare kontakt med de familjer som du vet att har utmaningar som kan leda till svårigheter i den rådande situationen. Berätta för familjerna om det stöd som t.ex. skolans elevvård nu kan ge.

3.När du är i kontakt med vårdnadshavarna växla då också gärna några ord med barnet. Visa att du bryr dig om barnet.

4.Fråga modigt av föräldrarna hur distansundervisningen fungerar för barnet. Finns det något som skolan eller elevvården kunde göra för att stödja barnet och föräldrarna i samband med distansundervisningen.

5.Uppmuntra föräldrarna att vara i kontakt med dig/skolan om det är något som bekymrar dem. Be föräldrarna om respons på hur distansundervisningen fungerar beträffande arbetet på olika tekniska plattformer och om antalet givna uppgifter.

Utbildningsstyrelsens rekommendationer 26.3.2020: Vad ska läraren ta i beaktande i samarbetet mellan hemmet och skolan under rådande undantagsförhållanden?

Vad ska läraren ta i beaktande i samarbetet mellan hemmet och skolan under rådande undantagsförhållanden?

Det är viktigt att lärarna och familjerna aktivt håller kontakt då undervisningen ordnas med avvikande undervisningsarrangemang. Det är bra att i skolan diskutera hur arbetet som gäller samarbetet fördelas mellan lärarna. I de lägre årskurserna är det naturligt att klassläraren som ansvarar för distansundervisningen också är kontaktperson, men i de högre årskurserna och i fråga om elever som får intensifierat och särskilt stöd är det viktigt att under ledning av rektorn komma överens om verksamhetssätten och arbetsfördelningen.

Lärare, om du har ansvar för att hålla kontakt med hemmen, var i kontakt regelbundet och fråga hur det går med distansstudierna. Samtidigt får du reda på vem eller vilka av eleverna och familjerna som behöver mera stöd. Fäst också uppmärksamhet vid att även föräldrar med invandrarbakrund förstår dina meddelanden och de instruktioner du ger. Ta vid behov hjälp av elevens lärare i det egna modersmålet och av tolkningstjänster.

Fråga föräldrarna om det är något som skolan kan göra för att stödja barnet. Berätta vid behov mer om det stöd som till exempel sakkunniga inom elevvården eller en speciallärare kan ge. Uppmuntra föräldrarna att vara i kontakt med dig eller med skolan om det är något som bekymrar eller som de undrar över. Be om att få respons på distansundervisningen, till exempel vad gäller de digitala plattformar som används i undervisningen och mängden uppgifter som eleven får.

Håll i den mån du har möjlighet mera kontakt med de familjer som du iakttagit att behöver mera stöd eller som du vet att har sådana svårigheter som kan medföra ytterligare utmaningar i denna situation. Tvivla inte på att kontakta skolkuratorn, psykologen eller skolhälsovården om du bedömer att eleven eller familjen behöver stöd.

Då du är i kontakt med föräldrarna, fråga också eleven hur hen har det. Visa eleven att du bryr dig om hen.

Behövs extra stöd? – Lärum har tips

Lärum har många fina tips om hur man kan stöda sitt barn då undervisningen sker via distans.