Småbarnspedagogikens styrdokument

Arbetet på våra daghem styrs av lagen om småbarnspedagogik och  grunderna för planen för småbarnspedagogik.

I grunderna för småbarnspedagogik står det mycket om samarbetet med hemmen. Det är viktigt att tala med föräldrarna om att en tillitsfull relation och ett fungerande samarbete bidrar till barnet trygghets och välmående på dagis.

Samarbetet med vårdnadshavarna spelar en viktig roll inom småbarnspedagogiken. Målet med samarbetet är att vårdnadshavarna och personalen ska förbinda sig till att tillsammans främja att barnen växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt sätt. Samarbetet när det gäller det fostrande arbetet ska bygga på förtroende, jämlik kommunikation och ömsesidig respekt.

Planen för småbarnspedagogik

utdrag ur planen för småbarnspedagogik

  • Samarbetet ska vara ömsesidigt och av personalen förutsätts initiativtagande och aktivitet.
  • Vårdnadshavarens och personalens iakttagelser av och diskussioner om barnets dag skapar förutsättningarna för att trygga barnets välbefinnande som helhet.
  • I samarbetet ska familjernas mångfald, barnens individuella behov samt frågor som gäller vårdnad och föräldraskap beaktas. Vid behov ska en tolk användas under diskussionerna för att säkerställa att alla parter blir förstådda.
  • En förtroendefull atmosfär skapar förutsättningar för samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen också i utmanande situationer, till exempel då det finns anledning till oro om barnets välbefinnande.
  • Informations- och kommunikationsteknik används i samarbetet med vårdnadshavarna.
  • När det gäller det fostrande arbetet ska värderingar, mål och ansvar diskuteras såväl inom personalen som med vårdnadshavarna.
  • Barnens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av målen för den småpedagogiska verksamheten och det fostrande arbetet tillsammans med personalen och barnen.
  • Samarbete kan också främja kontakten mellan vårdnadshavare. Nätverk mellan vårdnadshavare och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer personalen i deras arbete.
  • Det är också viktigt med uppmuntrande meddelanden som beskriver barnets utveckling och lärande i positiva ordalag.
  • Barnen och deras vårdnadshavare ska regelbundet ges möjlighet att delta i utvärderingen av småbarnspedagogiken.