Hem och Skola efterlyser ökat föräldrasamarbete

| Publicerad 12 mars, 2024

Alla skolor ska ges samma förutsättningar att erbjuda en kvalitativ undervisning. Bland annat det här tog Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk och Saija Ohtonen-Jones upp med undervisningsministern.

– Alla barn och unga måste ges samma förutsättningar till en kvalitativ undervisning oberoende av skola, kommun och region, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare vid Förbundet Hem och Skola.

Hon och Suomen Vanhempainliittos verksamhetsledare Saija Ohtonen-Jones träffade undervisningsministern Anna-Maja Henriksson tisdagen den 12 mars för att lyfta fram frågor som de två Hem och Skola-förbunden anser viktiga och aktuella.

Det behövs en myndighet med tillsynsmandat
Förbunden anser att en myndighet med tillsynsmandat behövs för att säkerställa att alla skolor följer samma krav och riktlinjer som ställs på undervisningen. Det i sin tur garanterar att alla elever får en likvärdig utbildning. En tillsynsmyndighet kan identifiera, förebygga och ingripa då problem uppstår i skolan.

– Förbundet Hem och Skola vill att det precis som i de övriga nordiska länderna finns en myndighet med tillsynsmandat. En myndighetsinitierad övervakning gör det lättare att säkerställa att barns rättigheter i skolan beaktas. Det säkerställer också att skolorna ges förutsättningar att utföra sitt jobb såsom styrdokumenten förutsätter, säger Micaela Romantschuk.

Föräldrasamarbetet måste stärkas
För att samarbetet mellan hemmet och skolan ska fungera måste det prioriteras och lärarna måste ha kunskap om hur man etablerar och upprätthåller en god samverkan. Lärarna och övrig skolpersonal måste därmed också få resurser till att stärka föräldrasamarbetet. All forskning visar idag att föräldrarnas stöd har en avgörande betydelse för skolframgång. Denna resurs måste bättre tas till vara.
För att nya lärare ska känna sig förberedda för ett aktivt föräldrasamarbete måste de redan under sin utbildning få handledning och konkreta verktyg för att skapa en god dialog. Kurser i föräldrasamarbete behöver därmed ingå i utbildningen.

– Nu erbjuder Förbundet Hem och Skola kurser för blivande pedagoger vid yrkeshögskolor och universitet på svenska i Finland. Utbildningarna borde satsa ännu mera på föräldrasamarbetet, också vid de finskspråkiga universiteten och högskolorna, säger Micaela Romantschuk.

Utöver det här lyfte verksamhetsledarna fram att elevvården i skolorna måste få tillräckliga resurser för att främja elevernas välbefinnande. Också här måste resurserna och tjänsterna vara jämförbara i landets kommuner och städer. Alla elever ska ha samma förutsättningar till ett framgångsrikt lärande.