Tillbaka

5.2 Föräldrabarometern 2021 öppnas

Nu efterlyses föräldrars erfarenheter av coronatiden.

Hur fungerar skolgången läsåret under läsåret 2020-2021 ur föräldrasynpunkt? I den nationella undersökningen Föräldrabarometern efterlyser Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto erfarenheter av föräldrar som har barn i grundskolan. Varje familjs upplevelse är unik och därför behövs så många svar som möjligt för att skapa en nyansrik helhetsbild av föräldrarnas erfarenheter från läsåret i coronaepidemins skugga.

Undersökningen Föräldrabarometern 2021 består av olika frågor som relaterar till skolgången och samarbetet mellan hemmet och skolan. I grundskolans styrdokument står det att skolan ska samarbeta med hemmen. I Föräldrabarometern finns det frågor om hur föräldrarna upplevde det här samarbetet under höstterminen. Varje enskild förälders upplevelse är intressant och bidrar till att Föräldrabarometern kan ge en helhetsbild av hur t.ex. coronarestriktioner eller karantän påverkade skolgången. Upplever föräldern att eleven fick tillräckligt stöd för skolgången under karantänen? Fick föräldern råd eller verktyg att stödja skolgången ifall eleven var i karantän? Upplevelserna är många och varierande och därför är det viktigt att samla information och kunskap just nu. Skolspecifika uppgifter publiceras inte.

Undersökningen är öppen fr.o.m. 5.2 och stängs 7.3. Föräldrabarometern nås på svenska via: https://www.hemochskola.fi/barometern och på finska https://vanhempainliitto.fi/vanhempienbarometri/

Det tar ca 15 minuter att besvara frågorna och varje svar bidrar till att ge skolor och utbildningsanordnare värdefull kunskap om hur väl samarbetet har fungerat under en utmanande tid då vikten av samarbetet ytterligare accentuerats. Undersökningens resultat kommer att publiceras i slutet av vårterminen. Då kan skolor i framtiden utveckla strukturer kring samarbetet med vårdnadshavarna, som också bär igenom kristider. Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola har senast genomfört en motsvarande Föräldrabarometer 2018. Då deltog 10 000 föräldrar i undersökningen.

Mera information ger:

Micaela Romantschuk
Verksamhetsledare
Förbundet Hem och Skola
Tfn 050-336 20 16

Ulla Siimes
Verksamhetsledare
Suomen Vanhempainliitto
Tfn 040-553 0981