Tillbaka

Kurs för föräldrar i Vörå

Starka tillsammans – att stärka välbefinnandet hos familjen

Hem och Skola föreningarna vid Tegengrenskolan och Koskeby skola bjuder i samarbete med Hem och Skolas projekt Varje förälder och Folkhälsan in till kurs för alla föräldrar.

Det övergripande målet med kursen är att stärka psykologiskt välbefinnande och resurser hos föräldrar och barn i Koskeby skola och Tegengrensskola. Målet är också att stärka välbefinnandet hos hela familjen.
Kursen leds av Erika Fogelberg från Folkhälsan och Petra Högnäs från Hem och Skola.

Kursen lämpar sig för alla föräldrar, inga förkunskaper krävs!
Samtliga föreläsningar/träffar hålls på Tegengrenskolan.

Kursen består av en allmän introduktionsföreläsning om positiv psykologi, samt tre träffar för de föräldrar som är intresserade och vill fördjupa sig i ämnet och jobba mer praktiskt med att tillämpa och implementera i familjens vardag.
Till introduktionsföreläsningen behövs ingen anmälan.
Till träffarna 1-3 krävs anmälan då platserna är begränsade!

Introduktionsföreläsning 1.10.2019, kl. 18.30 – 20.30.
Vad är positiv psykologi?

• Introduktion till vad positiv psykologi handlar om.
• Bakgrunden till varför vi står här
• Kort om de olika teman vi har på träffarna. Vad kursen tar upp
• Smakprov på olika övningar och reflektioner

Träff 1. 22.10.2019, kl. 18.30 – 20.30.
Positiva känslor – Att vara närvarande och ta vara på positiva känslor i stunden

Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en individs övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att positiva emotioner uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling.
På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt, i allt från bättre relationer, till förbättrad fysisk hälsa, stresstolerans och starkare immunförsvar.
Genom praktiska övningar och samtal funderar vi över hur man i familjen kan ta vara på stunden och träna på att vara medvetet närvarande samt öka spektrumet av positiva känslor.

Träff 2. 12.11.2019, kl. 18.30 – 20.30.
Styrkor – Att se, uppmärksamma och stärka familjens styrkor

Ett tyngdpunktsområde inom positiv psykologi är forskning kring människors goda egenskaper och styrkor. Genom att använda sig av sina styrkor kan en individ utveckla sina talanger, intressen, förmågor och resurser. Forskning har visat att användning av styrkor har samband med individuellt och socialt välbefinnande och kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter. Hos barn och unga visar användning av styrkor samband med välbefinnande, livsglädje och sociala relationer.

Vi tränar att se och arbeta med egna styrkor för att sedan kunna arbeta med styrkor med barnen och familjen. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, att jobba på att utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar.

Träff 3. 26.11.2019, kl. 18.30 – 20.30.
Positiva möten som verktyg för att stärka relationer

Positiva möten handlar om att stärka vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Vi bekantar oss med metoder att systematiskt öka positiva möten och genom det stärka goda relationer och sund konfliktlösning i familjen. Till dessa metoder hör forskning kring aktiva konstruktiva svar samt så kallad assertiv konfliktlösning. Det här är viktiga sociala färdigheter som stärker både familjens och barnets sociala förmågor och välbefinnande.

Mer info:
Petra Högnäs
petra@hemochskola.fi
Tfn 0400 905 715